W razie wypadku przy pracy lub stwierdzonej choroby zawodowej, oprócz roszczeń z ubezpieczenia społecznego (wypłacanych przez ZUS) poszkodowany pracownik może dochodzić roszczeń uzupełniających od pracodawcy. Roszczenia takie przysługują także członkom rodziny poszkodowanego.

Poszkodowany pracownik może żądać od pracodawcy ekwiwalentu pieniężnego w postaci:
1) jednorazowego odszkodowania za uszczerbek majątkowy, o którym mowa w art. 444 § 1 k.c.,
2) zadośćuczynienia pieniężnego za uszczerbek niemajątkowy, o którym mowa art. 445 § 1 k.c.,
3) renty, o której mowa w art. 444 § 2 k.c.
Członkowie rodziny poszkodowanego mogą zwrócić się z roszczeniem do zobowiązanego pracodawcy w sytuacji, gdy wypadek przy pracy zakończy się śmiercią poszkodowanego. Mogą oni żądać:
1) jednorazowego odszkodowania za uszczerbek majątkowy, o którym mowa w art. 446 § 3 k.c.,
2) zadośćuczynienia pieniężnego za uszczerbek niemajątkowy, o którym mowa art. 446 § 4 k.c.

Odszkodowanie wynikające z art. 444 § 1 k.c. może być przyznane z tytułu poniesionych kosztów wynikłych z powstania uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a w szczególności może pokrywać: koszty leczenia, regeneracji organizmu, nabycia aparatury usprawniającej dla inwalidów, dojazdu osób bliskich odwiedzających chorego, przyuczania do nowego zawodu, specjalnej opieki i pielęgnacji, utracony zarobek.

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, o którym mowa w art. 445 § 1 k.c., obejmuje cierpienie fizyczne oraz psychiczne, występujące u poszkodowanego zarówno bezpośrednio po wypadku, jak i mogące wystąpić w przyszłości. Przy ustalaniu rozmiaru krzywdy sąd bierze pod uwagę takie czynniki, jak: stopień i czas trwania cierpień fizycznych oraz psychicznych (w szczególności czas pobytu w placówkach medycznych, przeprowadzone operacje, rehabilitacja itp.); ich rodzaj oraz intensywność; trwałość skutków doznanej szkody (kalectwo, oszpecenie ciała itp.); prognozy na przyszłość (polepszenie lub pogorszenie stanu zdrowia); wiek poszkodowanego; niemożność wykonywania zawodu, uprawiania sportów, pracy twórczej, posiadania dzieci; utratę kontaktów towarzyskich i możliwości atrakcyjnych wyjazdów.

Jeśli chodzi o regulacje przyznające prawo do świadczenia odszkodowawczego najbliższym członkom rodziny w razie śmierci poszkodowanego, przepis art. 446 § 3 k.c. ma na celu kompensację przykładowo takich następstw, jak: pogorszenie warunków mieszkaniowych; utratę zabezpieczenia majątkowego na przyszłość; uczucie osamotnienia; trudności życiowe dziecka pozbawionego opieki rodzica; osłabienie energii życiowej. O zadośćuczynienie pieniężne na skutek cierpień fizycznych i psychicznych członkowie rodziny zmarłego mogą wystąpić na podstawie art. 446 § 4 k.c.

W sytuacji, gdy poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, na mocy art. 442 § 2 k.c. może on żądać od pracodawcy odpowiedniej renty. Co istotne, przepisy nie limitują wysokości roszczeń, jakie pracownicy mogą kierować do pracodawców, u których doznali uszczerbku na zdrowiu. Wystarczy, iż uznają, że świadczenie przyznane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest niewystarczające. Jak zaś powszechnie wiadomo, do najwyższych one nie należą.

Co zatem pracodawca może (a przezorny pracodawca powinien) uczynić, aby ustrzec się przed powyższymi roszczeniami? Niewątpliwie najskuteczniejszym rozwiązaniem będzie przywiązywanie odpowiednio dużej wagi do bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie, gdyż przeważnie to zaniedbania na tym polu są przyczyną późniejszych problemów. Warto jednak wiedzieć, że istnieje możliwość wykupienia specjalnej polisy ubezpieczeniowej na wypadek dodatkowych roszczeń (często bowiem zdarza się, że zwykła polisa OC nie obejmuje swoim zakresem pełni szkód wyrządzonych osobom zatrudnionym u ubezpieczonego). Takie rozwiązania oferuje swoim klientom coraz więcej znanych firm ubezpieczeniowych. Warto o nich pomyśleć nim będzie za późno, by nie być mądrym po szkodzie.

Więcej aktualności na https://www.facebook.com/KrajoweCentrumOdszkodowan